0

מדיניות פרטיות – אינטרספייס בע”מ – www.intervision.co.il

כללי

1 . “מדיניות פרטיות” שלהלן מסדירה את האופן שבו אנו, חב’ אינטרספייס בע”מ, מרח’ יד חרוצים 19 נתניה. ו/או החברות הקשורות, להלן: “החברה” ו/או “אינטרספייס”, שומרים ועושים שימוש במידע אישי אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מלקוחותינו כהגדרתם בתנאי השימוש.
2 . האמור במדיניות הפרטיות שלנו מנוסח רק מטעמי נוחות בלשון זכר אך פונה לכל מגדר באופן שווה.
3 . הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד.
4 . מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלבד מתנאי השימוש (“תנאי השימוש”) כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
5 . אינטרספייס שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר אינטרספייס, לפי שינויי הרגולציה ו/או בכל עת לפי שיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.
6 . מדיניות הפרטיות שלהלן מציגה מידע לגבי הנתונים על שימוש שאנחנו עושים או שייתכן ונעשה לגבי מידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר.
7 . מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל, במסגרת מידע שבאפשרותנו לזהות באופן סביר. ננסה לשפוך אור על איזה מידע אנו אוספים ו/או עלולים לאסוף אודותייך, עד כמה המידע שנאסוף עליך יזהה אותך אישית (ולא למשל רק כחלק מסטטיסטיקה), כיצד נשמור על המידע שייאסף עליך, איזה שימוש נעשה ו/או ייתכן ונעשה ולאלו צדדים שלישיים אנו רשאים למסור את המידע עליך, ובאיזה נסיבות, וכן עניינים נוספים הקשורים למדיניות הפרטיות שלנו.
8 . אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים, באופן מיידי.

איסוף מידע

9 . ככלל, סוגי המידע שייתכן ונאסף והעיבוד שנבצע בו יכולים להשתנות ולעיתים תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עמך.
כאשר אתה משתמש באתר שלנו או יוצר איתנו קשר דרכו, אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע הבאים עליך:

  • נתוני זהות, לרבות שמך הפרטי ושם המשפחה שלך.
  • נתוני אנשי קשר, לרבות כתובות דואר אלקטרוני ומספרי הטלפון שלך.
  • נתונים עסקיים, לרבות שם החברה, הענף והתפקיד שלך.
  • נתוני מיקום כוללים את המדינה/האזור שלך.
  • נתוני מועמדים (רלוונטיים למועמדים לעבודה) כוללים קורות חיים (CV) והנתונים הכלולים בהם, הערות על פגישות, מבחנים סטנדרטיים, דוחות, הפניות, התרשמות מראיינים ונתונים סטנדרטיים כאלה בתעשייה, כמו גם נתונים אחרים שאתה משתף איתנו או שהופך זמין לציבור או זמין עבורנו ברשתות חברתיות.
  • נתוני שימוש הכוללים מידע על האופן שבו אתה משתמש או מקיים אינטראקציה עם האתר שלנו (כגון, מועד כניסתך לאתר, זמן שיהותך באתר ו/או בדף ספציפי באתר).
  • נתונים טכניים הכוללים מידע על חיבור האינטרנט שלך (כגון כתובת ה-IP ושם ספק שירותי האינטרנט שלך), על המכשיר והתוכנה שבהם אתה משתמש כדי לגשת לאתר (למשל, סוג דפדפן האינטרנט שלך ומערכת ההפעלה של המחשב ששימש אותך).
  • נתונים נוספים הכוללים מידע נוסף שאתה עשוי לספק כאשר אתה יוצר איתנו קשר דרך האתר או כאשר אתה משתמש באחד מהמוצרים או השירותים שלנו.

אנו גם אוספים, משתמשים ומשתפים נתונים מצטברים כגון נתונים סטטיסטיים לכל מטרה. מידע כזה אינו חושף את זהותך ולכן אינו נחשב לנתונים אישיים. לדוגמה, אנו עשויים לצבור את נתוני השימוש שלך כדי לחשב את אחוז המשתמשים שניגשים לתכונה ספציפית הזמינה דרך האתר.

אנו תמיד נכבד את פרטיותך, ואם וכאשר אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדבר נעשה אם המידע דרוש לנו למטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר כדי לספק את השירותים ו/או המוצרים ו/או כדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם בין היתר לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) והתקנות המותקנות מכוחו, ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות עלינו.

10 . אם אינך מעוניין למסור מידע, או שאתה לא מסכים לתנאים במדיניות הפרטיות, בדרך כלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).
11 . לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.
12 . בכל התקשרות עמנו, הנך מתחייב למסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בין היתר בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן אותנו בכל מקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13 . הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמאות שלך באתרי החברה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
14 . הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
15 . אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
16 . אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים מידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ’אט, מייל ובאפליקציות שונות ולרבות מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.
17 . אנו שומרים לעצמנו הזכות להציע הצעות מותאמות אישית למידע שנאסף אצלנו ו/או להציע הצעות שיווקיות על בסיס ההתנהגות צרכנית.
18 . אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות למשל, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.
19 . זכותך לעיין במידע לגביך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. כדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב ללשכה לפניות הציבור של קבוצת אינטרספייס, באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו בכתובת הדוא”ל service@interspace.net.
20 . בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחר בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.ת.

שימוש ומסירת המידע

21 . המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות את אלו:
22 . משלוח מידע על המוצרים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר ולרבות לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.
23 . אנו עלולים למסור כל מידע שיגיע לידינו לפי כל הוראה או צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות שלנו, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
24 . אנו עלולים לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
25 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים.
26 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך קבלת החלטות על השירותים שיוצעו לך, ו/או לצורך הליכים משפטיים להם נדרש.
27 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור השירותים שלנו ו/או שיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש.
28 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר בכלי ניתוח מידע מתקדמים.
29 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים עבור צדדים שלישיים. החברה יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה )לרבות מידע הכלול במאגר המרכזי ולשלבו עם מידע ממקורות אחרים, בין היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר.
30 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור מוצרים ושירותים שלנו.
31 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה ו/או שותפים אחרים שלנו, וכן לצורך חשיפתך למידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (“חוק התקשורת”).
32 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך או לקשורים אליך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא אצלנו.
33 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע וייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק בהתאם לחוק ולשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו”ל.
34 . לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, חברות ביטוח, חב’ אשראי, חב’ דירוג אשראי, מוסדות פיננסיים, עורכי דין , מומחים, רואי חשבון, מבקרים וכו’.
35 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע בפני שותפים עסקיים אחרים שלנו, למשל בפני ספקים של שירותים ומוצרים נלווים שלנו לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
36 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי.
37 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).
38 . אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע במסגרת מו”מ ו/או מכירת כל עסקינו, ו/או במסגרת ארגון משפטי ו/או חשבונאי מחדש, מיזוג, מיזם ו/או מיזמים משותפים ו/או כל עסקה ו/או עסקאות אחרות בכל הקשור לעסקינו. בכל מקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.
39 . להדגיש, שכאשר אתה מוסר לנו מידע ו/או נתונים על אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ו/או לשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות הם בין היתר דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.
40 . בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי להודיע לנו על רצונך להימחק, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו או בדואר אלקטרוני בכתובת הקבועה בתנאי השימוש שלנו ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.
41 . נציין, שגם אם תבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.
42 . דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך לגבי שירות ו/או מוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים בשירות ו/או במוצרים נוספים ובאפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.
43 . אינטרספייס מפעילה ו/או שומרת על זכותה להפעיל מאגר מרכזי הכולל מידע. מאגר זה יכול לשמש גם למטרות מחקר ו/או כדי להציע לך שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך בין היתר על בסיס המידע שנצבר אודותיך ו/או לפי עיבודי המידע והמחקרים שייתכן ויעשו במאגר זה.
44 . אם אתה לא מעוניין שנשתמש במידע אודותיך למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו.

קוקיז וצדדים שלישיים

45 . האתרים והשירותים שלנו עלולים ו/או עושים שימוש ב”עוגיות” (“Cookies”), משואות רשת (“web beacons”) פיקסלים, ומערכות נוספות ו/או אחרות שאוספת מידע ומנטרות את המידע והשימוש באתרים.
46 . “עוגיות” או “קוקיז” הן מחרוזות של אותיות ומספרים, הנשמרות על זיכרון המחשב (או המכשיר הנייד), ומאפשרות את שמירת המידע עליך. חלק מה Cookies יפוגו, בסיום הגלישה עם סגירת תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.
47 . הקוקיז מכילות מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, דפים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.
48 . הקוקיז משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.
49 . חלק מה Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
50 . חלק מהקוקיז והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על ידי ובשליטת צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו עושים ב -Cookies במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם . ועליך לדעת שלנו אין שום שליטה עליה.
51 . הקוקיז וטכנולוגיות נוספות למשל לצורך זיהוי מכשיר הטלפון הנייד, מאפשרות לנו ו/או יכולות לאפשר לנו בין היתר לבחון את הפעולות שביצעת באתר ו/או ובאפליקציות שאנו מפעילים ו/או שנפעיל בעתיד.
52 . הקוקיז יכולות גם לסייע לנו לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, ו/או האפליקציות ו/או מכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן מותאם אישית עבורך.
53 . אנו יכולים לעשות שימוש בקוקיז על מנת לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכו’.
54 . באמצעות הקוקיז בין היתר, אנו יכולים לקבל מידע בדבר פעולות שביצעת באתר האינטרנט ו/או באפליקציות וכן אנו מקבלים ו/או יכולים לקבל מידע לגבי המחשב ו/או הטלפון החכם ממנו בוצעה הגלישה ובין היתר נתונים אלו: גרסת וסוג של מערכת הפעלה, סוג מסך, סוג הדפדפן, כתובת IP, הזמן ששהית באתר שלנו ו/או בדף כלשהו באתר האינטרנט שלנו, ו/או מידת הטעינה של הסוללה במכשיר ממנו גלשת ו/או מיקומך ו/או עניינים נוספים.
55 . אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שחסימת השימוש בקוקיז, יפגע באפשרות שונות העומדות לך כמשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל -Cookies, ולאפשרויות השונות לחסימה או מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:
דפדפן Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iwhttps://
דפדפן Microsoft Internet Explorer:
-delete-to-il/help/278835/how-https://support.microsoft.com/heexplorer-internet-in-files-cookie
דפדפן Mozilla Firefox:
ozilla.org/he/kb/https://support.m מחיקת עוגיות
דפדפן Apple Safari:
-and-cookies-il/guide/safari/manage-enhttps://support.apple.com/sfri11471/mac-data-website
56 . ביכולתך לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יחסמו ואלו יפעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מבקש לחסון ומסרב לקבל.
57 . לעניין צדדים שלישיים – תשומת ליבך, שאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות של אחרים ושהשירות שניתן במסגרתם לא ניתן על ידינו. אינו לא אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. לתשומת ליבך שאתה לא מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושלהם.
58 . אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך בכל עת, בין היתר, במענה לפניותיך, ו/או למטרת מתן שירות, ו/או למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות המותרות בדין.
59 . אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס התנדבות וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ו/או מהאפליקציות שלנו ו/או כל שימוש אחר המותר לנו על פי דין.

אבטחת מידע

60 . אינטרספייס נוקטת באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, אינטרספייס משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט בישראל, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. אינטרספייס מובילה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ולגבי כל מידע שברשותה וסודיותו, ומבלי לגרוע מכך אינטרספייס פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.
61 . אינטרספייס עושה שימוש בין היתר בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים יחד לצורך הגנה על כל מידע המאוחסן באתר ובאפליקציות תוך בחינה באופן תקופתי את מידת עמידותה של המערכת.
62 . לא ניתן למנוע לחלוטין את כלל הסיכונים ועל אף מאמצי אינטרספייס עלול להיות קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד ממשיכה אינטרספייס ונוקטת באמצעי אבטחה סבירים, אינטרספייס לא תהיה אחראית לאף נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.
63 . קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך המשתמש. למשל, אם לא תעדכן כתובת מגורים חדשה שלך, יש להניח שדיוורים חשובים ורגישים יהיו עלולים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח שהדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תחשוף ו/או תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.

אזהרה כללית

64 . לעיתים, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון פייסבוק, תוכנות העברת מסרים וכו’). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידינו והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה עצמה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, ולנו לא תהיה כל אחריות בנושא.
65 . בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע מקובץ לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

עודכן לאחרונה: נובמבר 2023