0

מדיניות פרטיות – אינטרספייס בע”מ – www.intervision.co.il

1. כללי

אתר אינטרויז’ן של חברת אינטרספייס בע”מ (להלן בהתאמה – “האתר” ו-“אינטרספייס”) משווק שירותי אחסון אתרים, שרתים וירטואליים ומחשוב ענן.

אינטרספייס מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה, על כן מפורסמים בזאת התנאים המהווים מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ומפרטים, בין היתר, את האופן שבו אינטרספייס משתמשת במידע הנאסף על ידה בעת גלישת המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידם.

תנאים אלה נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

2. רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת שירותים בהם, אינטרספייס תבקש ממך את המידע הנחוץ לשם כך. פרטים אלה יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא (פרטי + משפחה), כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

3. מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר או לשירות באתר, יישמרו במאגר המידע של אינטרספייס, המוחזק על ידה בהתאם להיתר שניתן לפי חוק. מובהר, כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם באי מסירתם לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

4. שימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אינטרספייס תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”) ועל פי מדיניות פרטיות זו. במסירת הנתונים שלך אתה מסכים לכך שהנתונים שלך ישמשו את אינטרספייס לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן:

 1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 3. לשם יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר.
 4. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 5. לשם יצירת אזורים אישיים באתר אשר יתאימו להעדפותיך.
 6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.
 7. לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

המידע שישמש את אינטרספייס לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

5. דיוור ישיר אלקטרוני

בכפוף לאמור להלן, אינטרספייס תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר האלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת, ואישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, אינטרספייס לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, אלא היא רשאית להעביר להם מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

6. מסירת מידע לצד שלישי

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם אינטרספייס.

אינטרספייס לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין אינטרספייס לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים.
 2. במקרה בו תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
 3. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.
 4. במידה וניתן צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 5. בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי כלשהו.
 6. אינטרספייס שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע אודותיך או אודות השימוש שלך באתר ללא קבלת רשותך, במקרה בו היא מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק או מתוך צורך להגן על זכויותיה, במקרה של טענה, תביעה או דרישה כלפיה, או במקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין אינטרספייס.
  אינטרספייס תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות קשורות אליה, ובלבד שהן תשמשנה במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו, ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע, והדין החל על השימוש בו.
  אם אינטרספייס תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהדבר יהיה כפוף להגבלות הפסקה הקודמת לעיל.

7. Cookies

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, להתאמת הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתם על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שביקרת בהם, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.

אינטרספייס נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’, להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך רוצה לקבלם, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות “Opt-Out”):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק לחץ כאן.

בנוסף, ניתן למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע נתון וזאת רק כאשר אינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לתשומת לבך, נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

8. שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים אתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של אינטרספייס. שירותים אלה מסופקים במישרין על ידם באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף אודותיך מידע. האיסוף והשימוש במידע זה אינו קשור באינטרספייס וכפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי אתרים אלה ולא למדיניות של אינטרספייס, על כן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

9. אבטחת מידע

אינטרספייס מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אינטרספייס לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אלא רק לעניין המינימום המחויב לפי החוק והדין למאגר מידע רשום, ולנתונים המאוחסנים בו בלבד.

10. הזכות לעיין במידע

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות ליין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע לו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר, רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לאינטרספייס – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי אינטרספייס על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פרטים לגבי דרכי יצירת הקשר עם אינטרספייס מצויים לנוחותך בתנאים הכלליים המפורסמים באתר.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

אינטרספייס רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים או שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר ובשירותי אינטרספייס לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירותי האתר ובשירותי חברת אינטרספייס.

עודכן לאחרונה: 20/04/2017